استاد زبان انگلیسی

سابقه تدریس: 23 سال (1375 تا به امروز)

مدرک: کارشناسی ارشد مطالعات بریتانیا