سبد خرید 0

Interchange 4th Edition- Intro

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

 آشنایی با Interchange 4th Edition- Intro

مطالب کتاب

این کتاب شامل 16 درس می باشد. عناوین دروس عبارتند از:

 1. از ملاقاتت خوشوقتم
 2. این چیست؟
 3. اهل کجایی؟
 4. این جین ها مال چه کسی هستند؟
 5. دارای چکار می کنی؟
 6. خواهرم در مرکز تجاری شهر کار می کند.
 7. آیا دید دارد؟
 8. چکار می کنی؟
 9. آیا تخم مرغ نیاز داریم؟
 10. چه ورزشی انجام می دهی؟
 11. قصد انجام چه کاری را داری؟
 12. موضوع چیست؟
 13. نمی تونی از دستش بدی؟
 14. لذت بردی؟
 15. کجا بزرگ شدی؟
 16. ممکنه بعدا با شما تماس بگیرد؟

آغاز هر درس:

هر درس با snapshot که ترکیبی از چند تصویر و عکس است شروع می شود یا با یک مکالمه کوتاه یا با نمرینی با عنوان Word Power. البته شما گاهی در لابلای دروس هم شاهد موارد فوق خواهید بود.

گرامر

درس 1

Possessive adjectives; am, is, are; affirmative sentences

 

درس 2

Articles: a, an, the

Demonstratives: this/that, these, those

Preposition of place: in, in front of, behind, no, next to, & under

 

درس 3

To be: affirmative and negative sentences

Yes/No questions, short answers and wh-questions

 

درس 4

Possessive adjectives

Pronouns and names

Present Continuous

Conjunctions: and, but, so, …

Location of adjectives

 

درس 5

Time expression: O’clock, A.M., P.M., Noon, Midnight, in the morning, afternoon, evening, at 6:00

Present continuous

Wh. questions

 

درس 6

Verbs: regular and irregular verbs (Simple Present)

Simple Present: Yes/No and wh. Questions

Time expressions: early, late, every day, on week days/weekends

 

درس 7

Simple Present short answers

There is/are

There is/are no

There isn’t/aren’t any…

 

درس 8

Simple present wh-questions using do/does

Placement of adjectives after a ‘to be’ verb and before a noun

  

درس 9

Countable & Uncountable nouns

Some & any

Adverbs of frequency: always, usually, sometimes …

 

درس 10

Simple Present and Wh-qs

Can/cannot and Wh-qs

 

درس 11

To be going to: Yes/No and Wh-questions

Future time expressions

 

درس 12

Have + noun

Feel+ positive and negative adjectives

Imperatives

 

درس 13

Prepositions of place: on, across from, next to, between

Giving directions using imperatives

 

 

درس 14

Simple past: regular & irregular verbs, Yes/No questions and short answers

 

درس 15

Past of be: affirmative statements and questions

Wh-questions using did, was and were

درس 16

Prepositional phrases

Sub. & obj. pronouns

Invitation using do you want/would you like

Verb + to

 ویژگی برتر کتاب نسبت به سایر کتب هم رده:

ویژگی اول: از برتریهای این کتاب نسبت به دیگر کتب آموزش زبان به بزرگسالان، داشتن مکالمات کوتاه متعدد در هر درس است. این مکالمات به مدرس و دانشجو فرصت می دهد که از کوچکترین مکالمه فرصتی برای صحبت کردن بسازند. از هر مکالمه می تواند به صورتهای زیر استفاده کرد:

 • ابتدا زبان آموزان به مکالمه گوش فرا دهند.
 • سپس آنرا با هم تکرار کنند.
 • این دفعه زبان آموزان نقشی از مکالمه را بپذیرند (role play)و سپس دو به دو آنرا تکرار کنند.
 • نقشها عوض شوند و مجدد تکرار.
 • زبان آموزان مرتب در کلاس یار تمرینی خود را عوض کنند. تا جایی که هر زبان آموز با همه زبان آموزان تمرین تکرار را انجام داده باشد.
 • برای تمرین آخر، زبان آموزان می توانند اسامی افراد و مکانها و هر کلمه ای را در مکالمه اصلی تغییر دهند و یک مکالمه جدید بسازند.

ویژگی دوم: خیلی سریع و بدون اتلاف وقت دانشجو را به مقصد می رساند. این دو خصیصه هر یک از کتب سری اینترچنچ را تبدیل به بهترین کتاب یادگیری زبان کرده است.

مهارتهای زبانی:

در هر درس به هر 4 مهارت اصلی (Listening- reading- writing -speaking)  و زیر مهارتهای گرامر، لغت و تلفظ پرداخته می شود.

انتخاب کتاب مکمل:

تجربه بیش از دو دهه تدریس من این را نشان می دهد که مطالعه این کتاب در کنار سایر کتابهای زبان بسیار اثر بخش خواهد بود. لطفا بیش از یک کتاب مکمل خریداری نکنید.

Tactics for Listening (Basic)

یا

Active Skills for Reading (Intro)

سلف استادی:

شاید فردی باشد که بخواهد این کتاب را به صورت خودخوان (self-study) مطالعه کند ولی این کتاب لزوما برای سلف استادی طراحی نشده است. تعدد مکالمات در سر تاسر کتاب نشان می دهد که داشتن یک همکلاسی برای انجام مکالمات و role play ها ضروری است.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید