طاهر – علی بالازاده

 • کارشناس ارشد مطالعات بریتانیا، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
  حوزه های ویرایش مقاله:
 • روابط بین الملل
 • علوم سیاسی
 • جامعه شناسی
 • مدیریت
 • دیجیتال مارکتینگ
 • روانشناسی
 • مهندسی الکترونیک

خانم دکتر ساجده احمدی 

دکترای ریاضیات از دانشگاه علوم و تحقیقات


حوزه های ویرایش مقاله

 • ریاضیات
 • مدیریت