دروس آزمون آیلتس

کلاس های مکالمه آنلاین با حضور استاد

کلاس مکالمه انگلیسی:ترمیک آنلاین دونفره

کلاس مکالمه ترمیک آنلاین

کلاس مکالمه انگلیسی:ترمیک آنلاین تک نفره

تدریس آنلاین مکالمه انگلیسی

کلاس مکالمه انگلیسی:ترمیک آنلاین چهارنفره

کلاس 4 نفره مکالمه آنلاین

کلاس مکالمه انگلیسی:ترمیک آنلاین سه نفره

کلاس مکالمه آنلاین ترمیک

کلاس آمادگی آیلتس: آنلاین (دو نفره)

دوره آمادگی آیلتس

در حال به روز رسانی…

در حال به روز رسانی…

در حال به روز رسانی…

کلاس آمادگی آیلتس: آنلاین (تک نفره)

کلاس آنلاین آمادگی آیلتس تک نفره

کلاس آمادگی آیلتس: آنلاین (چهار نفره)

آمادگی آیلتس 4 نفره

در حال به روز رسانی …

در حال به روز رسانی …

در حال به روز رسانی …

کلاس آمادگی آیلتس: آنلاین (سه نفره)

کلاس آنلاین آمادگی آیلتس

در حال به روز رسانی …

در حال به روز رسانی …

در حال به روز رسانی …

کلاس خانوادگی مکالمه انگلیسی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

کلاس آموزش آنلاین انگلیسی به افراد کم سواد